Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự

(Bác sĩ gia đình: 999 Ngô Gia Tự - Hải Phòng)

  • Tư vấn khám

    0313.944.073 - 0913.012.104
  • Hỗ trợ thủ tục

    0913.012.104
  • Tư vấn điều trị

    0913.012.104

2024-06-16 22:21:20Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng, ytechatluo 9123 Lượt xem
 
BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ
       
STT MÃ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ĐƠN GIÁ
I   HÓA SINH  
1 HS001 AST (GOT) 25.000
2 HS002 ALT (GPT) 25.000
3 HS003 Bilirubin toàn phần 17.000
4 HS004 Bilirubin trực tiếp 17.000
5 HS005 Bilirubin gián tiếp 17.000
6 HS006 GGT  35.000
7 HS007 Albumin máu 25.000
8 HS008 Protein máu 35.000
9 HS009 Glucose 25.000
10 HS010 HbA1c 120.000
11 HS011 Ure máu 25.000
12 HS012 Creatinin máu 25.000
13 HS013 Uric acid máu 35.000
14 HS014 Triglyceride 25.000
15 HS015 Cholesterol 25.000
16 HS016 HDL-Cholesterol 25.000
17 HS017 LDL-Cholesterol 25.000
20 HS020 Điện giải (Na, K, Clo) 40.000
22 HS022 Amylase máu 40.000
23 HS023 A/G 40.000
24 HS024 Globulin 40.000
30 HS030 CK total 80.000
31 HS031 CK-MB 80.000
33 HS033 Điện giải đồ nước tiểu 50.000
35 HS035 Calci máu 30.000
II   HUYẾT HỌC  
1 HH001 Tổng phân tích máu 50.000
2 HH002 Máu chảy - Máu đông 20.000
3 HH003 Nhóm máu ABO 30.000
4 HH004 Nhóm máu Rh 35.000
5 HH005 Máu lắng 35.000
III   MIỄN DỊCH  
2 MD002 AFP 180.000
3 MD003 CA 125 200.000
4 MD004 CA 15-3 200.000
5 MD005 CEA 180.000
6 MD006 HBeAg 50.000
8 MD008 HBsAb định tính 50.000
9 MD009 HBsAg định tính 50.000
12 MD012 HIV nhanh 60.000
16 MD016 CA 19-9 200.000
22 MD022 CRP định lượng 90.000
30 MD030 HBeAb 120.000
31 MD031 HCV Ab Elecsys 150.000
32 MD032 HCVAb 60.000
33 MD033 HEV - IgM ( Viêm gan E) 200.000
34 MD034 HIV PCR 90.000
IV   NỘI TIẾT - HOOC MÔN  
1 NT-HM001 T3 85.000
2 NT-HM002 T4 85.000
9 NT-HM009 FSH 125.000
10 NT-HM010 FT3 85.000
11 NT-HM011 FT4 85.000
12 NT-HM012 Progesteron 200.000
16 NT-HM016 TSH 90.000
V   NƯỚC TIỂU  
1 NT001 Tổng phân tích nước tiểu 40.000
       
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TRONG VÒNG BÁN KÍNH 5 KM

Chia sẻ bài viết: Tư vấn khám bệnh:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221


Hỗ trợ thủ tục:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Tư vấn điều trị:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Bản quyền 2016: Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự - Hải Phòng Địa chỉ: 999 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng Điện thoại : 0313.944.073 - 0913.012.104 Email: pkdk999ngt@gmail.com Phần mềm nền web - Thiết kế website vieccanlam.com